Κυριακή 28 Αυγούστου 2011

Οι καβαλάρηδες της Αποκάλυψης στην τέχνη

"Καὶ εἶδον ὅτι ἤνοιξε τὸ ἀρνίον μίαν ἐκ τῶν ἑπτὰ σφραγίδων· καὶ ἤκουσα ἑνὸς ἐκ τῶν τεσσάρων ζῴων λέγοντος, ὡς φωνὴ βροντῆς· Ἔρχου. 2 καὶ εἶδον, καὶ ἰδοὺ ἵππος λευκός, καὶ ὁ καθήμενος ἐπ' αὐτὸν ἔχων τόξον· καὶ ἐδόθη αὐτῷ στέφανος, καὶ ἐξῆλθε νικῶν καὶ ἵνα νικήσῃ. 3 Καὶ ὅτε ἤνοιξε τὴν σφραγῖδα τὴν δευτέραν, ἤκουσα τοῦ δευτέρου ζῴου λέγοντος· Ἔρχου. 4 καὶ ἐξῆλθεν ἄλλος ἵππος πυρρός, καὶ τῷ καθημένῳ ἐπ' αὐτὸν ἐδόθη αὐτῷ λαβεῖν τὴν εἰρήνην ἐκ τῆς γῆς καὶ ἵνα ἀλλήλους σφάξωσι, καὶ ἐδόθη αὐτῷ μάχαιρα μεγάλη. 5 Καὶ ὅτε ἤνοιξε τὴν σφραγῖδα τὴν τρίτην, ἤκουσα τοῦ τρίτου ζῴου λέγοντος· Ἔρχου. καὶ εἶδον, καὶ ἰδοὺ ἵππος μέλας, καὶ ὁ καθήμενος ἐπ' αὐτὸν ἔχων ζυγὸν ἐν τῇ χειρὶ αὐτοῦ· 6 καὶ ἤκουσα ὡς φωνὴν ἐν μέσῳ τῶν τεσσάρων ζῴων λέγουσαν· Χοῖνιξ σίτου δηναρίου, καὶ τρεῖς χοίνικες κριθῆς δηναρίου· καὶ τὸ ἔλαιον καὶ τὸν οἶνον μὴ ἀδικήσῃς. 7 Καὶ ὅτε ἤνοιξε τὴν σφραγῖδα τὴν τετάρτην, ἤκουσα φωνὴν τοῦ τετάρτου ζῴου λέγοντος· Ἔρχου. 8 καὶ εἶδον, καὶ ἰδοὺ ἵππος χλωρός, καὶ ὁ καθήμενος ἐπάνω αὐτοῦ, ὄνομα αὐτῷ ὁ θάνατος, καὶ ὁ ᾅδης ἠκολούθει μετ' αὐτοῦ· καὶ ἐδόθη αὐτῷ ἐξουσία ἐπὶ τὸ τέταρτον τῆς γῆς, ἀποκτεῖναι ἐν ῥομφαίᾳ καὶ ἐν λιμῷ καὶ ἐν θανάτῳ καὶ ὑπὸ τῶν θηρίων τῆς γῆς." Αποκάλυψις Ιωάννου 6,1-6,8

Η Αποκάλυψη του Ιωάννη είναι ένα από τα 27 βιβλία της Καινής Διαθήκης. Σύμφωνα με την χριστιανική παράδοση γράφτηκε από τον απόστολο Ιωάννη την περίοδο που ήταν εξόριστος στην Πάτμο το 96 μ.Χ., κατά το 14ο έτος της βασιλείας του αυτοκράτορα Δομιτιανού. Είναι ίσως το πιο διάσημο εσχατολογικό βιβλίο ανά τον κόσμο. Έχει εμπνεύσει πολλούς ζωγράφους και καλλιτέχνες ώστε να απεικονίσουν πολλές σκηνές από το βιβλίο. Μια από αυτές είναι και οι τέσσερις καβαλάρηδες.

Δείτε μερικούς πίνακες με τους τέσσερις καβαλάρηδες της Αποκάλυψης.

Viktor Vasnetsov - Four Horsemen of Apocalypse

Peter von Cornelius - The Riders of the Apocalypse

John Martin - Study for the Four Horsemen of the Apocalypse

Matt Verges - Horsemen of the Apocalypse

John Buckland Wright - Plate III, The Apocalypse of St. John the Divine

Daniel Stolpe and Philip Wankier - Tha Apocalypse

Boris Vallejo - Four Horsemen of the Apocalypse

Arnold Böcklin - Der Krieg

bigTaki - Four Horsemen of Apocalypse

Albrecht Dürer - The Revelation of St John: 4. The Four Riders of the Apocalypse

Η Αποκάλυψη είναι ένα από τα πιο δυσκολονόητα βιβλία που έχουν γραφτεί, για να μην πω πως κανείς δεν έχει καταφέρει να την ερμηνεύσει. Δείτε τώρα και μια ανάλογη δημιουργία. Εγώ πάντως όσο και αν έψαξα καβαλάρη δεν βρήκα!

RC deWinter - The Four Horsemen of the Apocalypse

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου