Παρασκευή 9 Νοεμβρίου 2012

Το πρώτο Δίπλωμα Ευρεσιτεχνίας των ΗΠΑ


The United States

To all to whom these Presents shall come, Greeting.
 
 
 

Whereas Samuel Hopkins of the City of Philadelphia and State of Pensylvania hath discovered an Improvement, not known or used before, such Discovery, in the making of Pot ash and Pearl ash by a new Apparatus and Proceſs; that is to say, in the making of Pearl ash 1st. by burning the raw Ashes in a Furnace, 2d. by disſolving and boiling them when so burnt in Water, 3rd. by drawing off and settling the Ley, and 4th. by boiling the Ley into Salts which then are the true Pearl ash; and also in the making of Pot ash by fluxing the Pearl ash so made as aforesaid; which Operation of burning the raw Ashes in a Furnace, preparatory to their Diſsolution and boiling in Water, is new, leaves little Residuum; and produces a much greater Quantity of Salt: These are therefore in pursuance of the Act, entituled “An Act to promote the Progreſs of useful Arts”, to grant to the said Samuel Hopkins, his Heirs, Administrators and Aſsigns, for the Term of fourteen Years, the sole and exclusive Right and Liberty of using, and vending to others the said Discovery, of burning the raw Ashes previous to their being diſsolved and boiled in Water, according to the true Intent and Meaning, of the Act aforesaid. In Testimony whereof I have caused these Letters to be made patent, and the Seal of the United States to be hereunto affixed. Given under my Hand at the City of New York this thirty first Day of July in the Year of our Lord one thousand seven hundred & Ninety.

City of New York July 31st. 1790.
I do hereby testify that the foregoing Letters Patent were delivered to me in pursuance of the Act, entituled “An Act to promote the Progreſs of useful Arts”; that I have examined the same, and find them conformable to the said Act.

Randolph
Attorney General for the United States.

~*~*~

Οι Ηνωμένες Πολιτείες

Σε όλους όσους θα έρθει το παρόν, χαίρετε.

Επειδή ο Samuel Hopkins της πόλης της Φιλαδέλφειας και της πολιτείας της Πενσυλβάνια ανακάλυψε μια Βελτίωση, άγνωστη ή που δεν είχε χρησιμοποιηθεί πριν, σαν Ανακάλυψη, στην κατασκευή Ποτάσας (Pot ash) και Ανθρακικού άλατος Καλίου (Pearl ash=Potassium carbonate) από μια νέα συσκευή και διαδικασία· δηλαδή, στην κατασκευή Ανθρακικού άλατος καλίου, πρώτον με την καύση της πρώτης τέφρας σε φούρνο, δεύτερον με τη διάλυση και με το βράσιμο όταν καίγονται στο νερό, τρίτον βγάζοντας το και ετοιμάζοντας το ... [Ley], και τέταρτο με τον βρασμό του ... [Ley] σε άλατα τα οποία στη συνέχεια είναι το αληθινό Ανθρακικό άλας Καλίου· επίσης και στην κατασκευή Ποτάσας με σύντηξη Ανθρακικού άλατος Καλίου όπως προαναφέρθηκε· η οποία Εργασία της καύσης των πρώτων τεφρών σε φούρνο, η προπαρασκευαστή της Διάλυση τους και το βράσιμο τους στο το νερό, είναι νέα, αφήνει λίγο υπόλειμμα· και παράγει πολύ μεγαλύτερη ποσότητα άλατος: Αυτά είναι, επομένως, κατ' εφαρμογή του νόμου, με τίτλο "Μια Πράξη για την προώθηση της προόδου των χρήσιμων Τεχνών", για τη χορήγηση του εν λόγω Samuel Hopkins, των κληρονόμων του, των διαχειριστών και των εκχωρούντων, για τον Όρο των δεκατεσσάρων ετών, το αποκλειστικό δικαίωμα και την ελευθερία της χρήσης, και της πώλησης σε άλλους της εν λόγω Ανακάλυψης, της καύσης των πρώτων τεφρών πριν από τη διάλυσή τους και το βράσιμο τους στο νερό, σύμφωνα με την πραγματική πρόθεση και Σημασία, του εν λόγω νόμου. Σε μαρτυρία των ανωτέρω, έστειλα αυτές τις επιστολές να γίνουν δίπλωμα ευρεσιτεχνίας, και η σφραγίδα των Ηνωμένων Πολιτειών να τοποθετηθεί κάτω από το παρόν. Υπό την εξουσία μου και την Πόλη της Νέας Υόρκης, την τριακοστή πρώτη ημέρα του Ιουλίου του έτους του Κυρίου μας, χίλια επτακόσιες ενενήντα.

Πόλη της Νέας Υόρκης 31 Ιουλίου 1790.
Με το παρόν μαρτυρώ ότι η ανωτέρω Επιστολή Διπλώματος Ευρεσιτεχνίας παραδόθηκαν σε μένα κατ' εφαρμογή του νόμου, με τίτλο "Μια Πράξη για την προώθηση της προόδου των χρήσιμων Τεχνών". Ότι την έχω εξετάσει ο ίδιος, και την βρίσκω σύμφωνη με τον εν λόγω Νόμο.

Randolph
Γενικός Εισαγγελέας για τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου